Cookiebeleid & Privacy

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Er wordt op deze site een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Privacyverklaring  

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.   

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

Luna colma inspiratiemanagement, Dionysiusstraat 7, 5038 GX, Tilburg

Hierna te noemen: Luna colma  

Het gebruik van persoonsgegevens door Luna colma   

Luna colma verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld uw werkgever. 

Persoonsgegevens  

Luna colma verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats 
• Geslacht 
• Burgerservicenummer (uitsluitend tbv Ontwikkeladviestrajecten en UWV-trajecten)
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• CV
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
• Ziekmeldingen 
• Gegevens in een plan van aanpak
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie 

Doeleinden  

Luna colma verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
• Het verzorgen van opleidingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;  

Grondslagen  

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.  

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Luna colma hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
• De bescherming van haar financiële belangen;  

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan Luna colma persoonsgegevens uitwisselen. Luna colma kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Luna colma aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Luna colma zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt met als uitzondering Google Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren  

Luna colma zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.   

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Luna colma zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  

Cliënten dossiers vanuit de medische zorg vallen onder de wet Wgbo, deze hebben een wettelijke bewaarplicht van 20 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Luna colma passende beveiligingsmaatregelen genomen.   

Uw rechten 

U heeft het recht om Luna colma een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

 Ook kunt u Luna colma verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@lunacolma.com

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Luna colma, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Luna colma.

Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website voor de gebruiker te verbeteren.